Política de privacitat

 

 

En compliment de l’art. 6.1 de la LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades personals, els hi informem que les dades personals passaran a formar part d’un
fitxer de titularitat de l’ASSOCIACIÓ UBUNTU amb el fi de portar a terme els
processos habituals de transmissió d’informació de la nostra entitat i en cap cas seran
empleats per qualsevol altra finalitat o cedits a tercers.

 

De totes maneres, vostè té el dret a exercir els drets d’accés, rectificació
i cancel·lació reconeguts a la Llei 3/2018 mitjançant un escrit acompanyat amb una
còpia del DNI a l’adreça: C/ Vallcivera, 24 o al correu electrònic:
ubuntu@associacioubuntu.org

 

La informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal pot consultar-se

en http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion- ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos