Missió

L’a missió essencial per a la nostra Associació és l’Educació, amb metodologies d’acompanyament a aprenentatges de la quotidianitat i processos de vida. Comptem amb una ideologia clara on es promou a través de l’educació i el lleure, el desenvolupament integral de les persones que pertanyen a la comunitat Ubuntu i famílies de la Zona Nord de Barcelona, generant noves oportunitats.

 

També s’enalteix el dret de tota persona a gaudir d’una vida digna i plena en igualtat d’oportunitats, partint de la gesta i l’evolució de les capacitats individuals i col.lectives com a mitjà per transformar la societat i eradicar la pobresa i l’exclusió social.

Visió

Es labora àrduament perquè l’Associació Educació i Lleure Ubuntu sigui reconeguda familiar, social, geogràfica i políticament a causa de l’impacte de les nostres accions dirigides al benestar i desenvolupament de les persones amb les quals ja es treballa i incideix, així com per la nostra professionalitat i integritat com actuar.

 

Que ens puguin identificar com una entitat responsable i compromesa amb la justícia social i el desenvolupament huà, prioritzant la defensa dels drets de la infància i la joventut; a més de l’atenció i la cura del medi ambient. També, continuar i millorar els mecanismes de comunicació i protecció perquè les persones mantinguin la seva confiança i comprensió al moment d’expressar-nos els seus problemes, afegint la facilitació d’eines en l’apoderament de col.lectius o individus que no compten amb els elements o les capacitats idònies per satisfer els seus drets fonamentals.

 

Continuar sent una Associació dinàmica i participativa, amb actuació local, conformada per personal qualificat que treballin amb la missió i els valors de l’entitat, amb la capacitat d’adaptació a les diverses situacions controlables i imponderables i amb una obertura completa a la coordinació de recursos i esforços amb organitzacions públiques i privades.

missió essencial per a la nostra Associació és l’Educació,

 

Valors

Unitat: Creiem en el treball en equip de manera interna i en la col.laboració externa amb altres organitzacions i institucions, per potenciar sinergies i millorar tots els aspectes de la nostra feina.

 

Diversitat: El nostre lloc de treball fomenta una cultura on totes les persones són tractades de manera justa, respectuosa i que tinguin el mateix accés a oportunitats i recursos.

 

Compromís: Ens comprometem íntegrament en el compliment de la nostra missió i visió, recolzant-nos en la integritat com a principi essencial de les nostres accions per contribuir a la transformació social.

 

Qualitat: Presentem criteris de qualitat definits a través de l’anàlisis de cada projecte educatiu i lleure, amb indicadors i objectius clarament avaluables, que ens proporcionen una resposta a las necessitats reals de les persones a qui van dirigits.

 

Confiança: Facilitem i promovem la seguretat, naturalitat i familiaritat amb què tractem els integrants de la Comunidad Ubuntu, amb l’objectiu que aquestes persones considerin i aconsegueixin recolzar-se en el personal de la nostra Associació.

 

Transparència: Basem la nostra tasca en l’honestitat, la mútua responsabilitat i el àxim accés a la informació, com ara pilars d’una rendició de comptes social i econòmica davant dels nostres socis, col.laboradors, donants, beneficiaris i davant de la societat en general.

 

Voluntariat: Proporcionem els mitjans necessaris per a la implicació de persones amb les característiques idònies d’acord amb la missió, la visió i els valors de l’Associació, perquè contribueixin personal, professional i socialment a l’enriquiment educatiu dels projectes.

 

Justícia: Considerem la llibertat individual, la interdependència i la igualtat entre les persones i institucions perquè cada individu obtingui el que li correspon, exhortant al compliment de les normes establertes local, nacional i internacionalment.

 

Participació: Fomentem els principals democràtics i participatius com a mitjans necessaris per a la trsnformacó social i com a fi inherent al desenvolupament.

 

Ideari

L’Associació Educació i Lleure Ubuntu promou l convivència, el reconeixement mutu i l’esperit crític. L’objectiu és transmetre un conjunt de valors socials, humans, de respecte per la natura i alhora despertar l’esperit crític en un ambient lúdic, completant l’educació familiar i escolar, acompanyant en una formació integral de les persones, intentant respondre a les necessitats individuals de cada noi o noia, al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona.


L’associació pretén donar una formació i educació durant el temps lliure dels nois i noies per tal que arribin  a ser ciutadans/es crítics i compromesos amb la societat.


La nostra entitat compta amb personal qualificat i voluntaris/es, amb una gran experiència i vocació. És aquest esperit del servei la base del funcionament de l’associació. L’estimació, els reforços positius, el tracte personalitzat, la facilitat de comunicació, la confiança, un ambient distès, l’acceptació de cadascú tal i com és, contribueixen a fer l’Associació Educació i Lleure Ubuntu un lloc bo on els nois i les noies i les famílies, així com les diferents persones que col·laboren, desenvolupin la seva personalitat per sentir-se bé amb un mateix, compartir les seves vivències, trobar un grup d’amics, ser autònoms, és a dir, aprofitar el seu temps lliure de manera constructiva, per afrontar, amb tot, les pròpies dificultats en el dia a dia. Arrelant el projecte cada cop més al barri, i promoure la participació i l’autogestió per part dels destinataris: famílies, infants i joves.