AVISO LEGAL

1. Dades de l´Associació

https://www.associacioubuntu.org/ és un producte de l’Associació Educació i LLleure Ubuntu.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

Nom del lloc web: https://www.associacioubuntu.org/

[Denominació social/Nom]:  Associació Educació i LLleure Ubuntu

NIF:  G-65902439

[Domicili social/Domicili]: C/ Pedraforca, 3. 08033

Correu electrònic de contacte: ubuntu@associacioubuntu.org

Núm. de telèfon: 931 46 52 65

Dades d’inscripció al Registre Mercantil:

Societat inscrita al Registre Mercantil de … al tom … , foli …, full …, inscripció …

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i l’ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i l’ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i l’acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

 

Per aquest motiu, l’Associació Educació i Lleure Ubuntu recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la pàgina web esmentada, ja que aquestes poden patir algun canvi. En aquest sentit,  l’Associació Educació i Lleure Ubuntu es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

3. Ús

En cas que l’usuari procedeixi al seu registre per a la contractació o adquisició d’un servei ofert al present lloc web, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que, si escau, li siguin subministrades per  l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’usuari. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a l’adreça de contacte de l’Associació Educació i Lleure Ubuntu sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’Associació Educació i Lleure Ubuntu quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari de la mateixa, el qual accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per l’Associació Educació i Lleure Ubuntu o per personal autoritzat de l’Associació Educació i Lleure Ubuntu relativa a l’ús del present lloc web i dels seus continguts.

 

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que l’Associació Educació i Lleure Ubuntu posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals . Per tant, l’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 

   1. Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
   2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.
   3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

En qualsevol cas, l’Associació Educació i Lleure Ubuntu no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

4. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, “els CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual i industrial de l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu o, si escau, de tercers.

 

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. L’ Associació Educació i Lleure Ubuntu es reserva l’ús d’accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels drets de propietat industrial i intel·lectual esmentats.

 

L’ Associació Educació i Lleure Ubuntu es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

5. Enllaços al present portal

L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al present portal haurà d’estar prèviament autoritzat i per escrit per part de  l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu.

6. Responsabilitats i garanties

L’ Associació Educació i Lleure Ubuntu no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través del present lloc web.

 

En conseqüència, l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu no garanteix ni es fa responsable de:

   1. La continuïtat dels continguts del present lloc web.
   2. L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
   3. L’absència de virus i/o altres components nocius al present lloc web o al servidor que l’allotja.
   4. La invulnerabilitat del present lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
   5. La manca dutilitat o rendiment dels continguts del present lloc web.
   6. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu estableix en aquest lloc web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu.

 

Tot i això, l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del present lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris. En qualsevol cas, l’ Associació Educació i Lleure Ubuntu no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

7.Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre l’Associació Educació i Lleure Ubuntu i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l?única aplicable. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s expressament a un fur, l’Associació Educació i Lleure Ubuntu i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 


Associació Educació i Lleure Ubuntu. Tots els drets reservats. 2008.