Objectius del projecte:

Objectiu general

  • Apoderar a les famílies per ser autònomes en la seva funció educadora.

Objectius específics

  • Adquirir estratègies personals, emocionals, educatives i grupals que augmentin les competències sociofamiliars.
  • Incrementar les oportunitats per crear un vincle sa entre pares / mares i fills/es.
  • Oferir un espai de confiança i acompanyament davant les dificultats en el procés de criança.
  • Conèixer i experimentar altres formes de relació i comunicació amb els seus fills/es.

Per assolir els objectius marcats en aquest programa, es treballarà a partir de continguts transversals, participatius i consensuats. L’entitat aportarà l’estructura, guia i continguts, i la família serà la protagonista que teixirà el camí i part dels temes a tractar relacionats amb els continguts a treballar. A continuació s’especifiquen aquests:

iqembu2

Per tal de treballar aquests continguts, el projecte s’estructura a través de cinc espais diferents (Cafè, Créixer, Propi, Sentits, Sortides) cadascun dels quals està estructurat de manera diferent buscant diferents metodologies per acomplir els objectius proposats. A continuació, s’especifiquen els espais, els objectius, la metodologia, els participants i la temporització de cadascun d’aquests.

iqembu1